Rozmowy na logistyce

Zakończyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą w sprawie systemu 3 bop na logistyce. Pracodawca chce na części logistyki pozostawić nadal system 2 bop, my uważamy, że ten system należy zlikwidować. Chcemy aby miejsca w którym występować będzie nowy system 3bop były zapisane ZUZP. Nie dostaliśmy odpowiedzi odnośnie operatorów na białej górze. Pracodawca chce się spotkać w połowie sierpnia, aby kontynuować rozmowy.

Po posiedzeniu Rady i przed spotkaniem z Zarządem

15 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji w pełnym składzie. Rada wybrała spośród siebie wiceprzewodniczącą i sekretarza oraz komitet audytu.
Skład Rady Nadzorczej:
Dariusz Hac: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Habelman: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Bożena Licht: Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Ewa Dąbrowska: Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Kozłowski: Członek Rady Nadzorczej
Anna Tarocińska: Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Malicki: Członek Rady Nadzorczej.
W komitecie audytu przy Radzie Nadzorczej znaleźli się: Joanna Habelman, Agnieszka Dąbrowska, Mirosław Kozłowski.
Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Artura Rzempałę i powołała w to miejsce Włodzimierza Zasadzkiego.
Rada zajmowała się również wieloma sprawami bieżącymi dotyczącymi naszego zakładu.
Nowym tematem w związku z powiększeniem Rady Nadzorczej będzie prawdopodobnie w najbliższych miesiącach wybór trzeciego przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej.
W najbliższą środę odbędzie się po dłuższym opóźnieniu comiesięczne spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem GA Z.Ch. „POLICE”SA. W trakcie spotkania ma być poruszonych wiele spraw dotyczących pracowników, w tym m.in. nagroda z okazji 50 lecia Zakładów, system 3 BOP na logistyce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i spotkanie z pracownikami na M-Bagach

W czwartek 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015, nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o nieprzeznaczaniu zysku na dywidendę. Ponadto Zgromadzenie powołało na nową kadencję przedstawicieli załogi Annę Tarocińską i moją osobę.

W czasie trwania Zgromadzenia uczestniczyłem w innym spotkaniu z pracownikami magazynów M-Bag. W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele problemów dotyczących pracowników, w tym nowego systemu 3BOP oraz pozostawienia systemu 2BOP na M-Bagach. Pracownicy obawiają się zbyt dużych dysproporcji płacowych w trzech systemach, które obowiązywałyby w logistyce. Jednocześnie stwierdziliśmy, iż system 2 BOP jest najbardziej uciążliwym systemem w naszym Zakładzie. W spotkaniu dość nieoczekiwanie wziął udział Dyrektor Logistyki Tomasz Tokarczyk wraz z kierownikami Krzysztofem Maciągowskim i Andrzejem Krysztofikiem, którzy odpowiedzieli na wiele pytań pracowników. Pracownicy dowiedzieli się, że jeżeli pracodawca dojdzie do porozumienia z organizacjami związkowymi to wprowadzenie systemu 3BOP jest planowane od 1 września i od tego dnia obowiązywałby czteromiesięczny okres rozliczeniowy. W trakcie spotkania zaproponowałem przeanalizowanie propozycji organizacji związkowych, aby na Magazynie M-bag obowiązywały tylko dwa systemy 5BOP i 3BOP, gdyż system 2 BOP wydaje się być najmniej wydajnym systemem, co potwierdzili również obecni na spotkaniu pracownicy. Na spotkaniu zostały również poruszone problemy skarg niezadowolonych kierowców Tirów z powodu zbyt długiego oczekiwania na załadunek, z którymi w pierwszej kolejności spotykają się pracownicy magazynów. Dyrektor wyjaśnił, iż sytuacja poprawi się już niedługo, po oddaniu do użytku parkingu dla Tirów i zwiększeniu obsad pracowników oraz po uruchomieniu nowego magazynu wraz z paletyzatorem przy pakowni mocznika.

Braki w obsadach laborantek

W ostatnich tygodniach najwięcej skarg spływa z laboratoriów odnośnie braków w obsadach laborantek, głównie z powodu nieuzupełniania wakatów związanych z odejściem na emerytury (do tego przyczynił się również program Azoty Pro). Problem narasta szczególnie w miesiącach letnich w sezonie urlopowym. Wiem, że w tej sprawie poza naszymi interwencjami zareagowało kierownictwo i zapadła decyzja o przyjęciu w trybie pilnym 6 osób na zastępstwo lub w uzupełnieniu wakatów. Dobra decyzja, choć trochę późno, gdyż nowy pracownik potrzebuje trochę czasu na przyuczenie.

Premia – pierwsze spotkanie robocze

Wczoraj odbyło się spotkanie organizacji związkowych z Dyrektorem Naklickim w sprawie zmiany premii. Zaproponowaliśmy rozpoczęcie rozmów na temat nowej premii na bazie poprzedniej miesięcznej, składającej się z dwóch części obligatoryjnej i uznaniowej. Pracodawca natomiast zaproponował rozmowy na temat poprawienia obecnie funkcjonującej premii. Było to pierwsze spotkanie robocze w tej sprawie.

Premia

W dniach od 15 do 24 czerwca pracownicy będą mogli anonimowo wypełnić ankiety odnośnie obecnej premii. Urny będą postawione w biurowcu głównym, technicznym i przy bramach 1 i 8. Opinie posłużą pracodawcy do przeprowadzenia oceny funkcjonowania systemu motywacyjnego.

Dla przypomnienia na poprzednich spotkaniach wystąpiłem wraz z innymi organizacjami do Prezesa o zmianę premii na bardziej prostą i czytelną dla pracowników. Mam nadzieję, iż temat ruszy w dobrym kierunku.

30 czerwca powołanie przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej

30 czerwca odbędzie się Walne Zebranie, które ponadto zajmie się absolutorium dla Zarządu i powoła w końcu do Rady Nadzorczej przedstawicieli załogi na nową kadencję, w tym moją osobę.
Wczoraj odwiedziłem pracowników na logistyce w celu konsultacji proponowanego przez pracodawcę systemu 3BOP. Zdania są podzielone, ale na pewno jest możliwe porozumienie.

W ostatnim miesiącu wiele się dzieje. Chciałem rozpocząć wpisy na blogu od rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie, ale z uwagi na mnogość spotkań i zdarzeń oraz wielu rozmów z pracownikami, które odbywam, będę je prowadził na bieżąco od tej chwili. Poniżej przedstawiam przebieg ostatnich dwóch spotkań w których uczestniczyłem Warszawie i w naszym Zakładzie.

Komisja Trójstronna ds. Chemii
8 czerwca odbyło się posiedzenie komisji trójstronnej ds. Chemii w Warszawie.
Jednym z tematów była informacja przez ministra skarbu na temat zabezpieczenia Grupy AZOTY przed wrogiem przejęciem przez rosyjski Acron. Sytuacja jest na tą chwilę bezpieczna. W przypadku sprzedaży naszych akcji przez PZU lub EBOR pierwszeństwo pierwokupu ma Skarb państwa. Bardzo ciekawe, cechujące się dużą wiedzą wystąpienie miał Tomasz Zieliński Prezes Polskiej Izby Chemicznej, który przedstawił prezentację dotyczącą Zakładów Chemicznych w Polsce, wielkości importu i eksportu nawozów oraz tworzyw sztucznych. Zapoznaliśmy się z zagrożeniami wynikającymi z przepisów unijnych i światowych dotyczących Chemii w Polsce.

Spotkanie z Prezesem Grupy Azoty
Również 8 maja w Warszawie odbyliśmy krótkie spotkanie z Prezesem Grupy Azoty Mariuszem Boberem. Spotkanie dotyczyło głównie błędu w sprawozdaniu rocznym i naszych obaw z tym związanych, inwestycji PDH, nagrody z okazji 50-lecia naszych Zakładów i struktury całej Grupy Azoty. Ustaliliśmy, iż takie spotkania powinny odbywać się częściej, szczególnie w przypadku ważnych zdarzeń dotyczących Zakładów.

Spotkanie z Prezesem GA Zakłady Chemiczne „Police” SA

Nagroda z okazji 50 lecia
9 czerwca odbyło się 3 godzinne spotkanie organizacji związkowych z Prezesem GA ZCH POLICE SA. Poruszyliśmy wiele tematów m.in. nagrody jubileuszowej z okazji 50-lecia Z.Ch. „POLICE” SA, odnośnie której byliśmy inicjatorami. Zorganizowaliśmy spotkanie z wszystkimi organizacjami związkowymi i przygotowaliśmy w tej sprawie pismo do prezesa Zarządu. Warto tutaj nadmienić, iż w Zakładach Azotowych „Puławy” taka nagroda w bardzo dużej wysokości została wypłacona w czerwcu na Dzień Chemika. Prezes poprosił o przełożenie tego tematu na następne spotkanie pod koniec czerwca.

Propozycja sytemu 3BOP na logistyce
Otrzymaliśmy propozycję wprowadzenia nowego systemu 3BOP na logistyce. Poprosiliśmy o czas na konsultacje w tej sprawie z pracownikami. Średni czas pracy tygodniowej wynosi 38 godzin. W kwartale dodatkowo pracownicy musieliby przepracować średnio 3 tzw. „R”. Dodatek zmianowy wynosiłby 600 zł. W przypadku wprowadzenia tego systemu będzie trzeba zatrudnić dodatkowo 17 osób. W przypadku powrotu na 5 BOP pracodawca poinformował nas o konieczności zatrudnienia dodatkowo 47 osób.
Luxmed (Medika)
Następnym tematem była Medika, poprosiliśmy o egzekwowanie przez Zakłady umowy odnośnie terminów przyjęć do lekarzy i rehabilitację.

Likwidacja umów śmeciowych
Następnie otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na nasz wniosek o podjęciu decyzji o likwidacji umów śmieciowych w Zakładach.

PDH
Spotkaliśmy się również z Prezesem PDH, który poinformował nas o przebiegu prac odnośnie budowy fabryki polipropylenu i niezagrożeniu tej inwestycji. Zakończenie pod względem dokumentacji i części projektowej nastąpi w ciągu roku.

Posiłki profilaktyczne
Podjęty został również temat posiłków profilaktycznych. Bardzo źle się stało, iż pięć organizacji nie dostało odpowiedzi odnośnie pisma jednego ze związków zawodowych odnośnie jakości posiłków. Dotychczas było praktykowane, iż odpowiedzi na pisma dotyczące pracowników otrzymywały wszystkie organizacje, teraz, prawdopodobnie z powodu zmian personalnych tak się nie stało. Wiemy, że również pracodawca miał spotkanie w powyższej sprawie, na które nie zaprosił żadnej organizacji. Na spotkaniu otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa, iż temat jest na tą chwilę zamknięty, chyba że zajdą jakieś nowe okoliczności.

Premia
Na spotkaniu poruszony został również temat premii, która jest niezrozumiała niemal dla wszystkich pracowników naszych Zakładów. Prezes Wardacki zgodził się z nami, iż należy ją poprawić na bardziej przystępną i czytelną. Uzgodniliśmy, iż w najbliższych tygodniach odbędą się spotkania robocze przedstawicieli organizacji związkowych z Dyrektorem Naklickim, na których zajmiemy się korektą obecnej premii.

Błąd w raporcie
Najdłuższa część spotkania dotyczyła błędu w raporcie rocznym odnośnie kopalni w Senegalu i korekcie raportu za 2015 rok.

Premia do zmiany

Tak, jak pisałem w swojej ulotce wyborczej do Rady Nadzorczej aktualna premia jest do zmiany. Dla wielu pracowników jest ona absolutnie niezrozumiała, nie spełnia swojej roli i wręcz demotywuje. Temat jest bardzo trudny, ale będziemy przygotowywać nowy pomysł, nowy projekt premii. Moja prośba, może ktoś zna na przykładzie innych Zakładów Pracy dobrze funkcjonujący regulamin, który moglibyśmy przenieść chociaż częściowo na nasze Zakłady. Jesteśmy po pierwszych rozmowach w tej sprawie z Prezesem, nie należy się spieszyć, aby nie popełnić błędów przy nowej premii. Na pewno musi to być regulamin prosty i w miarę krótki. Proszę o kontakt.

Podziękowania

Udało się. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos, wszystkim, którzy mi pomagali przy wyborach. Dziękuję również Organizacjom Związkowym, które mnie wsparły. Będę się starał nie zawieść Waszego zaufania.

Jedne z ostatnich spotkań przed II turą

zachod1
W dniu wczorajszym i dzisiejszym odwiedziłem laboratoria przy Zakładzie Amoniaku i Zakładzie Fosforowym, sterownię NP oraz Straż Pożarną. Na większości z tych spotkań odbyła się bardzo ciekawa dyskusja. Najbardziej bolącą sprawą na dzień dzisiejszy jest zatrudnianie laborantek przez okres niemal 10 lat z krótkimi przerwami na umowach śmieciowych i pracownice te do tej pory nie mają zatrudnienia na stałe. Po raz kolejny wiele słów padło o niskich obsadach i nie zatrudnianiu w miejsce osoby odchodzącej na emeryturę nikogo. Po zebraniu w Straży Pożarnej mogłem podziwiać przepiękny zachód słońca na tle Zakładów, co utrwaliłem na fotografii.