14 grudnia powołanie trzeciego przedstawicela Załogi w RN

14 grudnia 2016 r. odbędzie się w siedzibie spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na którym powołana zostanie na członka Rady Nadzorczej Maria Więcek. Od tego dnia Rada będzie liczyć 8 osób, w tym 3 przedstawicieli pracowników. Warto podkreślić, iż obecni członkowie Rady Nadzorczej mają obecnie duży problem z przekazywaniem pracownikom informacji odnośnie prac RN z powodu ich poufności. Na ostatnim posiedzeniu przekazałem, że opatrywanie klauzulą poufności wszystkich tematów poruszanych na RN nie jest właściwe, powoduje, iż członkowie RN – przedstawiciele Załogi nie mają praktycznie możliwości informowania pracowników czym się zajmują, jak również nie mają możliwości przekazania uzasadnienia decyzji RN, jak chociażby z ostatniego posiedzenia odnośnie odwołania członka Zarządu – przedstawiciela pracowników. Tematów, którymi się zajmujemy jest naprawdę dużo, zazwyczaj są to finanse Zakładów i grupy, sprawy remontowe, inwestycyjne no i oczywiście wiele innych spraw w tym dotyczących pracowników.

Ps.
W międzyczasie doszło do zmiany w porządku Walnego Zgromadzenia, będzie powołany jeszcze jeden członek Rady Nadzorczej i nastąpi zmiana przewodniczącego RN. Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 osób.

Po posiedzeniu Rady Nadzorczej

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Najważniejsze tematy to objęcie nowych akcji spółki PDH przez Z.Ch. „POLICE” SA Raport bieżący 56/2016 http://zchpolice.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=raportyb&val=&f=&c=desc&gid=&m=&d=&t=data&rq=&page=0&pid=722
W tej chwili jest to najważniejsza i największa inwestycja naszego Zakładu i jako członek Rady Nadzorczej staram się pilnować, aby inwestycja była realizowana w najkorzystniejszym wariancie i zgodnie z harmonogramem dla naszego Zakładu.
Innym tematem było zaskakujące dla wielu pracowników pod względem prawnym (miałem wiele zapytań w tej sprawie – wielu pracowników sądziło, że skoro przedstawiciel załogi został przez nich wybrany w wyborach to i odwołać mogą go tylko oni) odwołanie Rafała Kuźmiczonka z funkcji członka Zarządu – podstawa prawna znajduje się w raporcie bieżącym 57/2016 http://zchpolice.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=raportyb&val=&f=&c=desc&t=data&gid=&m=&d=&rq=&page=0&pid=723
Głosowanie nad tą uchwałą było tajne. Merytoryczna podstawa jest zamieszczona na Zakładowym Intranecie i Facebooku.
W ostatnim okresie poza spotkaniami bieżącymi odwiedziłem laboratoria na Amoniaku, fosforowym i Zakładzie Wodnym oraz Zakładową Straż Pożarną, gdzie w tej chwili jednym z tematów są dodatkowe badania sportowe i wiążące się z nim obawy pracowników oraz zakup podnośnika samochodowego dla Straży.
Ze spraw bieżących na chwilę obecną dla pracowników najważniejszym tematem są negocjacje płacowe. Po ostatnim spotkaniu można zauważyć chęć porozumienia i dobrą wolę w tej sprawie obydwu stron. Oby to się nie zmieniło w trakcie następnych rozmów. Już niedługo kolejne spotkanie, nie będą to łatwe rozmowy. Co jest do uzgodnienia z Zarządem na rok 2017:
- wzrost wynagrodzeń
- doładowania kart na święta
- wysokość funduszu premiowego, który jest ustalany corocznie,
-nagroda roczna.
Podpisany został przez Państwową Inspekcję Pracy aneks, który pozwala na wprowadzenie w Zakładzie Logistyki systemu 3 BOP. System ten prawdopodobnie ruszy od nowego okresu rozliczeniowego, czyli 2 grudnia 2016 r.

Zmiany w spółkach Skarbu Państwa?

7 października w Pulsie Biznesu ukazał się ciekawy wywiad z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem, który dotyczy planowanych zmian w spółkach Skarbu Państwa. Henryk Kowalczyk informuje, że zmiany kadrowe w spółkach Skarbu Państwa są przesądzone, ale nastąpią dopiero po zakończeniu kontroli CBA. Spółki Skarbu Państwa mają być przyporządkowane w grupy pod różne ministerstwa a nasza Grupa Azoty trafi prawdopodobnie pod ministra Tchórzewskiego lub Premiera Morawieckiego. Powołana ma być Rada ds. Spółek, która ma zajmować się nominacjami i mają się znaleźć w niej autorytety z dziedziny zarządzania i świata nauki. Wg. słów Henryka Kowalczyka Rada ma być całkowicie apolityczna.

U nas w Zakładzie po pierwszej turze wyborów do RN na trzeciego przedstawiciela Załogi. Gratulacje dla wszystkich kandydatów a przede wszystkim dla Marii Więcek i Pauliny Urbanowicz, które znalazły się w drugiej turze.

Rozpoczynają się rozmowy płacowe na rok 2017. Na pewno wzorcem w rozmowach jest bardzo dobre dla pracowników porozumienie zawarte w ZA Puławy pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezesem Puław Mariuszem Boberem, który jest również prezesem całej Grupy Azoty.
Szczególny nacisk należy położyć na wypłatę w pełnej wysokości nagrody rocznej za rok 2016, na którą niekorzystny wpływ mogą być odpisy związane z Senegalem.

Sprawy z września

Moje drugie posiedzenie Rady Nadzorczej i kilka głosowań korespondencyjnych, spotkania Organizacji Związkowych z Zarządem, spotkanie z Luxmedem, podpisanie porozumienia w sprawie systemu 3 BOP za nami. W ostatnim czasie poruszanych było wiele ważnych spraw, takich jak: Inwestycja w Senegalu, Inwestycje w Zakładzie m.in. suszarnie na nawozach, odsiarczanie na EC, monohydrat, zwiększony fundusz remontowy na 2016 rok (na pewno potrzeby remontowe na Zakładzie są o wiele większe) i co jeszcze bardziej cieszy o wiele większe wykorzystanie środków na remonty niż w latach poprzednich. Niezwykle ważną sprawą dla naszego Zakładu i miasta Police jest budowa fabryki PDH. Należy pilnować tej inwestycji, aby nie było opóźnień, może nie wszyscy wiedzą ale zakusy na budowę tej fabryki wciąż mają inne firmy w Polsce a Rada Nadzorcza jednej z największych firm w Polsce nawet zagłosowała o zgodzie na budowę podobnej fabryki. Na ostatnim spotkaniu Organizacji Związkowych z Prezesem zostaliśmy uspokojeni, iż inwestycja jest niezagrożona a postęp prac jest regularnie monitorowany.

O wielu sprawach z RN niestety nie mogę pisać, gdyż informacje, które są przekazywane na Radę Nadzorczą są opatrzone klauzulą jako informacje poufne.

W dniu 14 września 2016r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie związkowców, przedstawicieli zakładów chemicznych, zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność z Ministrem Pawłem Gruzą. Podczas spotkania, po prezentacji uczestników, przedstawiliśmy sytuację poszczególnych firm, informując przede wszystkim o stanie dialogu społecznego, po wymianie kadr. Generalnie oceniliśmy zmiany na tą chwilę dość pozytywnie.

Na spotkaniu zaapelowałem do Ministra o nadzór terminowości budowy fabryki PDH, niezwykle ważnej dla Zakładów Chemicznych „POLICE” SA i całego regionu oraz poruszyłem temat odpisów związanych z Senegalem i pomniejszania przez to wyniku finansowego, co z kolei może mieć wpływ na wysokość nagrody rocznej za rok 2016.

Ps. Niestety o porozumieniu płacowym w Puławach dowiedziałem się już po spotkaniu z ministrem, na którym byli przedstawiciele z Puław, ale mamy stały kontakt z kolegami z Puław, w tym tygodniu będziemy się widzieć, będzie okazja do porozmawiania i zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi porozumienia, co jest ważne, bo już niebawem negocjacje rozpoczną się u nas, a porozumienie zawarte w Puławach jest cennym argumentem dla nas przy rozmowach z Zarządem.
mspspotkanie
Spotkanie z Ministrem Pawłem Gruzą, obok mnie siedzą koledzy z Puław, po drugiej stronie stołu koledzy z Tarnowa i Sarzyny i Inowrocławia.

Spotkanie z Zarządem

Mija czas urlopów, za nami otwarcie pomnika Ludziom Solidarności i rocznica Porozumień Sierpniowych. W Zakładach na 6 września zaplanowane jest spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem, na którym ma być poruszonych wiele spraw dotyczących pracowników a przede wszystkim wprowadzenie systemu 3 bop na logistyce. Mam nadzieję, iż dojdziemy do porozumienia, gdyż ostatnie dwa spotkania odnośnie logistyki z dyrektorem personalnym i logistyki nie przyniosły rozstrzygnięć. Ważne jest, aby zapanować nad nowymi systemami pracy, aby nie były one wprowadzane na zasadzie prób i błędów jak to się wydarzyło za poprzedniego Zarządu, lecz w wyniku uzgodnień i porozumień. Wciąż aktualny jest temat premii i rozpoczęcia rozmów zespołu roboczego. Niezwykle ważny jest temat nagrody rocznej, gdyż z powodu m.in. korekt związanych z Senegalem roczny wynik finansowy może być pomniejszony a jak wszyscy wiemy ma to wpływ na wysokość nagrody rocznej w Z.Ch. Police SA.
W połowie września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednym z tematów powinno być ogłoszenie wyborów na trzeciego przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej, co jest spowodowane zwiększeniem liczby członków Rady do siedmiu.

Rozmowy na logistyce

Zakończyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą w sprawie systemu 3 bop na logistyce. Pracodawca chce na części logistyki pozostawić nadal system 2 bop, my uważamy, że ten system należy zlikwidować. Chcemy aby miejsca w którym występować będzie nowy system 3bop były zapisane ZUZP. Nie dostaliśmy odpowiedzi odnośnie operatorów na białej górze. Pracodawca chce się spotkać w połowie sierpnia, aby kontynuować rozmowy.

Po posiedzeniu Rady i przed spotkaniem z Zarządem

15 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji w pełnym składzie. Rada wybrała spośród siebie wiceprzewodniczącą i sekretarza oraz komitet audytu.
Skład Rady Nadzorczej:
Dariusz Hac: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Habelman: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Bożena Licht: Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Ewa Dąbrowska: Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Kozłowski: Członek Rady Nadzorczej
Anna Tarocińska: Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Malicki: Członek Rady Nadzorczej.
W komitecie audytu przy Radzie Nadzorczej znaleźli się: Joanna Habelman, Agnieszka Dąbrowska, Mirosław Kozłowski.
Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Artura Rzempałę i powołała w to miejsce Włodzimierza Zasadzkiego.
Rada zajmowała się również wieloma sprawami bieżącymi dotyczącymi naszego zakładu.
Nowym tematem w związku z powiększeniem Rady Nadzorczej będzie prawdopodobnie w najbliższych miesiącach wybór trzeciego przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej.
W najbliższą środę odbędzie się po dłuższym opóźnieniu comiesięczne spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem GA Z.Ch. „POLICE”SA. W trakcie spotkania ma być poruszonych wiele spraw dotyczących pracowników, w tym m.in. nagroda z okazji 50 lecia Zakładów, system 3 BOP na logistyce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i spotkanie z pracownikami na M-Bagach

W czwartek 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015, nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o nieprzeznaczaniu zysku na dywidendę. Ponadto Zgromadzenie powołało na nową kadencję przedstawicieli załogi Annę Tarocińską i moją osobę.

W czasie trwania Zgromadzenia uczestniczyłem w innym spotkaniu z pracownikami magazynów M-Bag. W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele problemów dotyczących pracowników, w tym nowego systemu 3BOP oraz pozostawienia systemu 2BOP na M-Bagach. Pracownicy obawiają się zbyt dużych dysproporcji płacowych w trzech systemach, które obowiązywałyby w logistyce. Jednocześnie stwierdziliśmy, iż system 2 BOP jest najbardziej uciążliwym systemem w naszym Zakładzie. W spotkaniu dość nieoczekiwanie wziął udział Dyrektor Logistyki Tomasz Tokarczyk wraz z kierownikami Krzysztofem Maciągowskim i Andrzejem Krysztofikiem, którzy odpowiedzieli na wiele pytań pracowników. Pracownicy dowiedzieli się, że jeżeli pracodawca dojdzie do porozumienia z organizacjami związkowymi to wprowadzenie systemu 3BOP jest planowane od 1 września i od tego dnia obowiązywałby czteromiesięczny okres rozliczeniowy. W trakcie spotkania zaproponowałem przeanalizowanie propozycji organizacji związkowych, aby na Magazynie M-bag obowiązywały tylko dwa systemy 5BOP i 3BOP, gdyż system 2 BOP wydaje się być najmniej wydajnym systemem, co potwierdzili również obecni na spotkaniu pracownicy. Na spotkaniu zostały również poruszone problemy skarg niezadowolonych kierowców Tirów z powodu zbyt długiego oczekiwania na załadunek, z którymi w pierwszej kolejności spotykają się pracownicy magazynów. Dyrektor wyjaśnił, iż sytuacja poprawi się już niedługo, po oddaniu do użytku parkingu dla Tirów i zwiększeniu obsad pracowników oraz po uruchomieniu nowego magazynu wraz z paletyzatorem przy pakowni mocznika.

Braki w obsadach laborantek

W ostatnich tygodniach najwięcej skarg spływa z laboratoriów odnośnie braków w obsadach laborantek, głównie z powodu nieuzupełniania wakatów związanych z odejściem na emerytury (do tego przyczynił się również program Azoty Pro). Problem narasta szczególnie w miesiącach letnich w sezonie urlopowym. Wiem, że w tej sprawie poza naszymi interwencjami zareagowało kierownictwo i zapadła decyzja o przyjęciu w trybie pilnym 6 osób na zastępstwo lub w uzupełnieniu wakatów. Dobra decyzja, choć trochę późno, gdyż nowy pracownik potrzebuje trochę czasu na przyuczenie.